Pismo Święte

Słowo Boże: "Ogłaszamy wam to, co widzieliśmy".

W trzecią niedzielę czasu zwykłego cały Kościół obchodzi Niedzielę Słowa Bożego i jest wiele dokumentów, które mówią o Piśmie Świętym.

Paloma López Campos-20 styczeń 2023-Czas czytania: 3 minuty
Dziecko trzyma Biblię

Dziecko trzymające Biblię (Unsplash / Samantha Sophia)

W trzecią niedzielę czasu zwykłego Kościół powszechny obchodzi niedzielę Słowo Boże. Poprzez list apostolski w formie. motu proprio, Aperuit IllisPapież Franciszek ustanowił to święto we wrześniu 2019 roku.

Celem tej niedzieli jest "podkreślenie obecności Pana w życiu wszystkich wiernych". Dlatego ważne jest, aby w dniach poprzedzających uroczystość Lud Boży przygotował się do skorzystania z tego dnia poświęconego Słowu. Istnieje wiele dokumentów kościelnych, które dogłębnie analizują Pismo Święte i jego centralne miejsce w życiu Kościoła.

Aperuit Illis

Papież Franciszek, w liście Aperuit IllisRelacja między Zmartwychwstałym Panem, wspólnotą wierzących i Pismem Świętym jest intensywnie żywotna dla naszej tożsamości. Jeśli Pan nas nie wprowadza, niemożliwe jest dogłębne zrozumienie Pisma Świętego, ale jest też odwrotnie: bez Pisma Świętego wydarzenia związane z misją Jezusa i Jego Kościoła w świecie pozostają nie do rozszyfrowania".

Celebracja liturgiczna tej niedzieli pozwala "Kościołowi przeżyć gest Zmartwychwstałego Pana, który otwiera dla nas także skarb swojego Słowa, abyśmy mogli głosić to niewyczerpane bogactwo na całym świecie".

Życzeniem Ojca Świętego jest, aby "niedziela poświęcona Słowu Bożemu pomagała ludowi Bożemu wzrastać w religijnej i pilnej znajomości Pisma Świętego, jak nauczał już w starożytności święty autor: to Słowo 'jest bardzo blisko ciebie: w twoim sercu i na twoich wargach, abyś je czynił'" (Dt 30,14)".

Dei Verbum

Sobór Watykański II przygotował konstytucję dogmatyczną, Dei Verbumna boskim objawieniu. W dokumencie tym wyjaśniają, że "Kościół zawsze czcił Pismo Święte, jak również Ciało samego Pana, nie przestając nigdy brać ze stołu i rozdawać wiernym chleba życia, zarówno słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusa, zwłaszcza w Świętej Liturgii".

To wyjaśnia potrzebę, aby "całe kościelne przepowiadanie, podobnie jak sama religia chrześcijańska, było karmione Pismem Świętym". Nie wolno nam bowiem zapominać o wielkości Biblii, bo "słowa Boga wyrażone w językach ludzkich stały się podobne do mowy ludzkiej, podobnie jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjmując ciało ludzkiej słabości, stało się podobne do ludzi".

Verbum Domini

Benedykt XVI wydał adhortację apostolską, Verbum DominiKonferencja, która koncentruje się na Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, podkreśla "pilną i naglącą potrzebę misji Kościoła". Podkreśla w nim "pilność i uroda głoszenie Słowa, aby przyszło Królestwo Boże, głoszone przez samego Chrystusa. Odnawiamy w tym sensie świadomość, tak dobrze znaną Ojcom Kościoła, że głoszenie Słowa ma za treść Królestwo Boże (por. Mc 1,14-15)".

Ale dlaczego tak bardzo potrzebujemy Słowa? Benedykt odpowiada jasno: "Słowo Boże oświetla ludzką egzystencję i porusza sumienie do głębokiej rewizji własnego życia, ponieważ cała historia ludzkości znajduje się pod Bożym osądem".

Katechizm Kościoła Katolickiego

Kiedy kontemplujemy Słowo, trzeba pamiętać o tym, co Katechizm Kościoła KatolickiegoBóg jest autorem Pisma Świętego". Nie wolno nam jednak zapominać, że "wiara chrześcijańska nie jest "religią Księgi". Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego, "nie Słowa spisanego i niemego, ale Słowa wcielonego i żywego" (św. Bernard z Clairvaux, Homilia super missus est4,11: PL 183, 86B)".

Zainspirowany przez Dei VerbumKatechizm wskazuje na trzy klucze do interpretacji Biblii zgodnie z Duchem, który ją natchnął:

  1. "Zwróć wielką uwagę na "treść i jedność całego Pisma Świętego". Istotnie, jakkolwiek różne byłyby księgi, które się na nie składają, Pismo Święte jest jednym ze względu na jedność planu Bożego, którego centrum i sercem jest Chrystus Jezus, otwarty od swojej Paschy (por. Lc 24,25-27. 44-46)".
  2. "Czytanie Pisma Świętego w "żywej Tradycji całego Kościoła". Zgodnie z przysłowiem Ojców, Sacra Scriptura pincipalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta ("Pismo Święte jest bardziej w sercu Kościoła niż w materialności spisanych ksiąg"). W rzeczywistości Kościół zawiera w swojej Tradycji żywą pamięć Słowa Bożego, a Duch Święty daje mu duchową interpretację Pisma Świętego (...secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat Ecclesiae [Origins, Homiliae in Leviticum, 5,5])".
  3. "Bądźcie uważni "na analogię wiary" (por. Rm 12, 6). Przez "analogię wiary" rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całościowym planie Objawienia".
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.