Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, GDPR) oraz Ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDyGDD) informujemy, że dane osobowe, w tym zdjęcia, zgromadzone na tej stronie internetowej mogą być włączone i przetwarzane w ramach przetwarzania odpowiedzialności INICIA. Iniciativas de comunicación y evangelización, S.L. zarządzanie usługami związanymi z publikacją, rozpowszechnianiem i dystrybucją za pomocą środków fizycznych i cyfrowych OmnesINICIA, jak również do kontaktowania się z Państwem telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem Państwa adresu e-mail, w celu rozpatrzenia Państwa prośby o informacje, Państwa uwag lub zapytań i/lub zagwarantowania właściwej uwagi w naszej komunikacji z Państwem. Iniciativas de comunicación y evangelización, S.L. jest własnością Fundacja Centro Académico Romano (CARF).

Osoby, których dane dotyczą, zostają niniejszym poinformowane i wyrażają wyraźną zgodę na to, że INICJA. Inicjatywy komunikacji i ewangelizacji, S.L.jako administrator danych, może przetwarzać, przekazywać, powierzać, a w razie potrzeby także przekazywać międzynarodowo dane osobowe (w związku z korzystaniem z bezpłatnych lub płatnych usług przechowywania i dystrybucji cyfrowej online), w tym zdjęcia użytkownika, dla swoich prawnie uzasadnionych celów, wyłącznie podmiotom, które uczestniczą w jego działalności, rozwoju i celu społecznym, a także osobom i podmiotom bezpośrednio związanym z tym Podmiotem.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do zachowania prywatności, INICJA. Inicjatywy komunikacji i ewangelizacji, S.L. ma za priorytet utrzymanie najściślejszej poufności wszystkich informacji, które mogą Państwo nam powierzyć, oraz dysponuje zasobami technicznymi, organizacyjnymi i ludzkimi niezbędnymi do zagwarantowania, że dostęp do Państwa danych ma jedynie upoważniony personel, a w każdym przypadku z pełnym poszanowaniem Państwa prywatności.

Informujemy, że w każdej chwili możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia Twoich danych osobowych objętych naszym przetwarzaniem, w formie pisemnej, dołączając kopię dokumentu urzędowego, który Cię identyfikuje, skierowanego na adres INICJA. Iniciativas de comunicación y evangelización, S.L., in calle Arturo Soria 288, semisótano, 28033 - Madrid (Hiszpania)przez telefon +34 91 575 21 87 lub za pośrednictwem adresu e-mail omnes@omnesmag.com.