Watykan

Światowy Dzień Pokoju: Prorocy i świadkowie "kultury troski".

Nowy horyzont pokoju dla ludzkości jest odkrywany poprzez "kulturę troski", która troszcząc się o najsłabszych i bezbronnych, uświadamia nam, że należymy do tej samej rodziny ludzkiej. Papież Franciszek wyjaśnia to w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony jest 1 stycznia.

Giovanni Tridente-1 styczeń 2021 r.-Czas czytania: 4 minuty

Wykorzenić kulturę obojętności, odrzucenia i konfrontacji, a tym samym budować społeczeństwo oparte na relacjach braterskich, dające pierwszeństwo trosce o innych i o stworzenie, poprzez powszechny protagonizm kobiet. To właśnie z tym pragnieniem - z pewnością nie nowym - rodzi się refleksja papieża Franciszka na początku tego roku 2021 do głów państw, szefów organizacji międzynarodowych, przywódców duchowych i wiernych różnych religii oraz do wszystkich ludzi dobrej woli.

Okazją jest Orędzie na obchody Światowego Dnia Pokoju, który od 54 lat obchodzony jest 1 stycznia na mocy intuicji Świętego Poprzednika, papieża Pawła VI, mając za temat "...".Kultura opieki jako droga do pokoju". 

Kultura opieki

Papież rozwija tę kulturę w siedmiu punktach, zaczynając od modelu "Bóg Stwórcaprzypominając, jak w wielu tradycjach religijnych istnieją narracje, w których widać, że ludzkiemu stworzeniu powierzono szczególne powołanie "...w trosce". Z szeregiem odniesień historycznych, pierwszą kwintesencją tego "historycznego" przykładu jest "Projekt Boga dla ludzkości"Komentarz Papieża jest osadzony w Księdze Rodzaju, która opowiada o zleceniu Adamowi uprawiania i strzeżenia ogrodu Eden, zarówno po to, by uczynić ziemię produktywną, jak i po to, by ją chronić, zachowując jej zdolność do podtrzymywania życia.

Podobnie Pismo Święte przedstawia Boga jako "...".model opieki"Prorocy podkreślają również znaczenie pojedynczego człowieka i harmonii stworzenia, począwszy od najbiedniejszych z biednych.

To podejście Ojca - wyjaśnia papież Franciszek - przejawiło się także w posłudze Jezusa, który ze współczuciem "Przychodził do chorych na ciele i duchu i uzdrawiał ich; przebaczał grzesznikom i dawał im nowe życie."On poszedł aż do ekstremalnej ofiary na Krzyżu, uzdrawiając nas przez uwolnienie z niewoli grzechu i śmierci.

Dziś zatem to wyznawcy - chrześcijanie - powinni pokazać to przylgnięcie do "...".kultura opiekipodobnie jak trzon pierwszego pokolenia, praktykując hojność, aby żaden z nich nie był w potrzebie, czyniąc wspólnotę "...".dom gościnny, otwarty na wszystkie sytuacje ludzkie, gotowy do opieki nad najsłabszymi".

Nauka społeczna Kościoła

Aby oświetlić tę drogę "miłosierdzia duchowego i cielesnego"Ojciec Święty proponuje niektóre zasady nauki społecznej Kościoła, cenne dziedzictwo".z którego należy wyodrębnić "gramatyka"opiekipromocja godności osoby ludzkiej - "promocja godności osoby ludzkiej" - "promocja godności osoby ludzkiej".celem samym w sobie, a nie tylko instrumentem, który można docenić jedynie za jego użyteczność.solidarność z biednymi i bezbronnymi - co jest postrzegane jako "..."; solidarność z biednymi i bezbronnymi - co jest postrzegane jako "...".nie jako statystyka, czy środek do wykorzystania, a następnie wyrzucenia, gdy nie jest już przydatny, ale jako nasz bliźni, nasz towarzysz podróżytroska o dobro wspólne, z uwzględnieniem "..."; orazjej skutki dla całej rodziny ludzkiej, mając na uwadze konsekwencje dla obecnego i przyszłych pokoleń"i ochronę stworzenia, jak to obficie wyjaśnia encyklikaLaudato si'.

Ten "kompas" zasad Papież proponuje wszystkim odpowiedzialnym za narody, za świat gospodarki i nauki, za komunikację i edukację, aby nadać nowy kierunek procesowi globalizacji, jako czemuś, co stanowi wyzwanie dla nas wszystkich razem".by stać się prorokami i świadkami kultury troski, by pokonać tak wiele różnic społecznych". Papież mówi następnie, że jest przekonany, że to wszystko będzie możliwe "...".tylko z silną i szeroką rolą kobiet, w rodzinie i we wszystkich sferach społecznych, politycznych i instytucjonalnych.".

W dokumencie tym pojawia się nowy apel o zaprzestanie inwestowania w broń i inne wydatki wojskowe oraz o przeznaczenie tych środków na światowy fundusz na rzecz ostatecznej likwidacji głodu, przyczyniając się tym samym do rozwoju krajów najuboższych, do czego wzywano już w październiku ubiegłego roku podczas Światowego Dnia Żywności.

Zadanie dla rodziny

Cały ten proces inkulturacji nie może obejść się bez wychowania, które według papieża musi być koniecznie promowane w rodzinie - która "...jest jedynym sposobem promowania wychowania w rodzinie".rodzina musi być w stanie wypełnić to istotne i niezbędne zadanie."we współpracy ze szkołami, uczelniami, ale także podmiotami komunikacji społecznej, ".wezwani do przekazania systemu wartości"poszanowanie wszystkich narodów, wszystkich tradycji i wynikających z nich praw podstawowych, nie zapominając o roli Kościoła w świecie".

Wszystkie te aspekty, zebrane razem i realizowane w sposób całościowy i współzależny, mogą rzeczywiście przynieść postęp wszystkim ludom".w kierunku nowego horyzontu miłości i pokoju, braterstwa i solidarności, wzajemnego wsparcia i przyjęcia".

Przykład Józefa

Robiąc krok wstecz, odniesienia do takiego podejścia do opieki pojawiają się także w ostatnim liście apostolskim Patris Cordektórym papież Franciszek zainaugurował 8 grudnia Rok Świętego Józefa, którego przykład wypowiada piękne słowa dla każdego chrześcijanina do naśladowania.

W tym kontekście, odnosząc się do męża Maryi, papież podkreśla jego "odwaga twórcza"Ukazuje się to przy wszystkich tych okazjach, kiedy rodzina z Nazaretu napotykała na trudności, od braku noclegu przed porodem po ucieczkę do Egiptu. Przy wszystkich tych okazjach, kiedy Józef - jak Bóg czyni to z każdym ze swoich dzieci - ożywiony pragnieniem "opieki" (nad żoną, nad dzieckiem) zachowuje te skarby, które Pan mu powierzył, ukazuje prawdziwe znaczenie odpowiedzialności i zarządzania.

Precedensy

Jeśli weźmie się pod uwagę poprzednie siedem lat pontyfikatu i przesłania zaproponowane przez papieża Franciszka na ten szczególny Światowy Dzień, który trwa już pięćdziesiąt lat, to w tematach, które są podkreślane - jako całość - poza aktualnością ludzkiego fenomenu w jego historycznym kontekście, pojawia się wspólny wątek: aspekty związane właśnie z opieką.

W pierwszych dwóch latach, 2014 i 2015, "braterstwo" było faktycznie kluczowym tematem refleksji papieża na początku każdego roku kalendarzowego. Następnie o potrzebie przezwyciężenia obojętności, pokonania przemocy, zadbania o migrantów i uchodźców, także poprzez dobrą politykę, a także dialog, pojednanie i ekologiczne nawrócenie, w ubiegłym roku.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.