Hiszpania

"Musimy mieć odwagę wyjaśnić wiarę".

Teolog i profesor Uniwersytetu Notre Dame w Australii, Tracey Rowland, wraz z profesorem Pablo Blanco z Uniwersytetu Nawarry, była głównym mówcą podczas Omnes Forum, które odbyło się rano 14 kwietnia.

Maria José Atienza-14 kwietnia 2021 r.-Czas czytania: 6 minuty
Tracey Rowland

Tracey Rowlandlaureat Ratzinger Prize 2020, był głównym mówcą na tym spotkaniu, w którym Pablo BlancoForum zostało wprowadzone i moderowane przez księdza i wykładowcę Uniwersytetu Nawarry.

W swoim wystąpieniu, po przedstawieniu życiorysu prelegenta, podkreśliła, jak wraz z pojawieniem się publikacji ".Hochland y Communiozmienia się powietrze teologiczne. W sferze anglosaskiej, jak proponuje Rowland, m.in. Radykalna ortodoksjaRadykalna ortodoksja, ruch, który pojawił się w Cambridge w latach dziewięćdziesiątych, który proponował coś tak nieoświeconego i postmodernistycznego, jak wartość liturgii jako miejsca teologicznego, wśród innych propozycji".

Blanco zwrócił też uwagę, że "Tracey Rowland przypomina nam, że propozycja Josepha Ratzingera to nie tylko chrystianizacja kultury, ale jej 'trynitaryzacja': trynitarna lektura kultury".

Hochlandwizja integrująca

Ratzinger Prize for Theology w 2020 roku, Tracey Rowland, rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, jak związek i zainteresowanie między teologią a kulturą sięga końca XIX wieku, a zwłaszcza początku XX wieku wraz z powstaniem czasopisma Hochland przez Carla Mutha, który chciał osiągnąć w Niemczech to, czego doświadczył we Francji, gdzie "wierzący katolicy poruszali się z wielką swobodą w elicie intelektualnej kraju, uczestnicząc w wielkich dyskusjach jako równi partnerzy". Hochlandukazywało się w latach 1903-1971 z pięcioletnim okresem zamknięcia w latach 1941-46 z powodu nazistowskiego sprzeciwu wobec jego linii redakcyjnej.

Hochland Różniło się od innych czasopism katolickich tym, że publikowało artykuły z całego spektrum nauk humanistycznych, nie tylko eseje z zakresu teologii i filozofii, ale prace dotyczące sztuki, literatury, historii, polityki i muzyki. Była to więc jedna z pierwszych prób zaproponowania refleksji nad życiem kulturalnym przez pryzmat teologii i filozofii oraz innych dyscyplin humanistycznych". Publikacja, jak określił ją Rowland, "otwarta na integrację dyscyplin i na światopogląd złożony z elementów multidyscyplinarnych".

"Hochland był jedną z pierwszych prób zaproponowania refleksji nad życiem kulturalnym przez pryzmat teologii".

Tracey Rowland. Nagroda Ratzingera 2020

Communio: Przegląd międzynarodowy

Hochland byłby prekursorem Communio: International Review, założona przez Hansa Ursa von Balthasara, Henri Lubaca i Josepha Ratzingera, której jedną z cech wyróżniających jest "zwrócenie uwagi na relacje między wiarą a kulturą oraz dostarczenie teologicznych analiz współczesnych zjawisk kulturowych". Racey Rowland zauważyła "bliską synergię między linią Communio i ruch Radykalna ortodoksja (Radykalna ortodoksja)", do której należą takie nazwiska jak John Milbank, Catherine Pickstock czy Graham Ward.

Magazyn: Communio: International Review
Fundatorzy: Hans Urs von Balthasar, Henri Lubac, Joseph Ratzinger
Rok rozpoczęcia: 1972

Zarówno te, jak i czynniki napędzające Communio "Chcą dialogu z kulturą, ale "odmawiają dialogu z kulturą w kategoriach nieteologicznych". W tej linii Rowland podjął afirmację biskupa Roberta Barrona z Los Angeles, że "kiedy przychodzi do myślenia o relacji między teologią a kulturą, najbardziej fundamentalnym pytaniem jest to, czy Chrystus pozycjonuje kulturę, czy też kultura pozycjonuje Chrystusa".

"Ratzinger - kontynuował dr Rowland - opowiada się za całkowitą trynitarną przemianą kultury, nie tylko za przemianą chrystologiczną, ale za przemianą trynitarną. Podstawową zasadę tej transformacji znajdujemy w dokumencie "Trynitarna transformacja kultury".Wiara i inkulturacja".opublikowane przez Międzynarodową Komisję Teologiczną wówczas pod kierownictwem Ratzingera".

Rowland przywołał wyraz twarzy Aidana Nicholsa OP, "Trynitarne taksówkiopisać, "jak domeny kultury mogą być zawłaszczone przez różne Osoby Trójcy Świętej", dzięki czemu "kultury mogą być analizowane teologicznie poprzez zadawanie pytań takich jak: jakie są początki i cele tej kultury? Jak elementy składające się na kulturę są zintegrowane lub powiązane ze sobą? A jaka duchowość/jakie zasady rządzą etosem moralnym tej kultury?

Na stronie masażysta i ewangelizacja

Kluczowe dla rozwoju tych koncepcji są nazwiska Christophera Dawsona i Romano Guardiniego. Szczególnie Guardini, kontynuował Rowland, którego niektóre dzieła "zwłaszcza jego Listy znad jeziora Como, Koniec współczesnego świata y Wolność, łaska i przeznaczeniewyjaśnić, jak kultura nowoczesności ma postać maszyny i jak masażystaodłączony od kultury Wcielenia, zubożał kulturowo przez systematyczne obniżanie swoich horyzontów duchowych". Rowland podkreślił, jak w jego pracy "'....Koniec współczesnego świataGuardini ustalił związek między charakterem masażysta i problemy ewangelizacji we współczesnym świecie. Opisał. masażysta jako osoby pozbawionej woli, podatnej na ideologiczną manipulację, a przyczynę tego usposobienia utożsamiał ze związkiem przyczynowym między brakiem owocnej i wysokiej kultury".

Rowland zwrócił uwagę na inny teologiczny element trynitarnej przemiany kultury obecny w dziele Guardiniego: pierwszeństwo Loga na stronie etos. Dla tego teologa fakt przeciwny, tj. pierwszeństwo etos na Loga jest przyczyną tego, co znał jako patologiczne wymiary kultury nowoczesności. "Po zanegowaniu znaczenia ontologii nie ma możliwości powiązania takich władz duszy ludzkiej jak intelekt, pamięć, wola, wyobraźnia i serce rozumiane jako punkt integracji wszystkich tych władz z cnotami teologicznymi (wiara, nadzieja i miłość) oraz transcendentalnymi właściwościami bytu (prawda, piękno, dobro i jedność)".

Trynitarna przemiana kultury

"Jeśli osoba ludzka jest stworzona na obraz Boga, aby wzrastać na podobieństwo Chrystusa, to teologia trynitarna jest absolutnie fundamentalna dla każdej teologii osoby ludzkiej i każdej teologii kultury. Rowland nie zaprzeczył, że "nawet jeśli teologia kultury Josepha Ratzingera i jego kolegów w Communio można by określić jako "zasady trynitarnej transformacji kultury", i chociaż wiele aspektów tej teologii można podzielić z uczonymi z kręgów radykalnej ortodoksji, którzy wywodzą się z reformowanych wspólnot kościelnych, to jednak istnieją alternatywne i w istocie antytetyczne podejścia do relacji między teologią a kulturą, które obecnie znajdują się na "rynku", takie jak teologia korelacjonistyczna promowana przez Edwarda Schillebeeckxa.

Profesor z Uniwersytetu Notre Dame odniósł się także do stanowisk wypracowanych przez Hansa Ursa von Balthasara, zwolennika Guardiniego, przeciwnego pojęciom korelacjonizmu, gdyż zakłada on pozamaterialną relację między Chrystusem a światem, podczas gdy według Ursa von Balthasara: "Chrześcijanie nie potrzebują pojednania Chrystusa i świata ze sobą, ani pośrednictwa między Chrystusem a światem: sam Chrystus jest jedynym pośrednikiem i pojednaniem. Przypomniał też inną krytykę tego teologa, którą nazwał "destylacją wartości", a która odnosi się do procesu, który "destyluje" tzw. wartości chrześcijańskie i "sprzedaje" je światu "bez obciążania niechrześcijan przekonaniami teologicznymi, z których te wartości zostały wydestylowane. po wydestylowaniu tzw. wartości z doktryn chrześcijańskich mają one tendencję do "mutowania", nabierania nowych znaczeń i służenia antychrześcijańskim celom. Liczni uczeni zwrócili uwagę na fakt, że najbardziej brutalne formy ideologii antychrześcijańskiej zawsze pasożytują na nauczaniu chrześcijańskim".

Niebezpieczeństwo obrazoburstwa

Rowland rozwodzi się wreszcie nad tym, co "Ratzinger nazywa niebezpieczeństwem 'ikonoklazmu'". To jest strach przed afirmacją piękna i wysokiej kultury. Idea, która jak przypomniała Tracey Rowland "była silnie obecna w teologii protestanckiej". W tym sensie: "piękno i wysoka kultura zaczęły kojarzyć się z katolicyzmem barokowym i kontrreformacyjnym, a ponieważ scholastyka barokowa nie była modna, wszystko, co szło w parze ze scholastyką barokową, stało się niemodne. W niektórych częściach katolickiego świata obejmowało to uroczystą liturgię i zastąpienie jej tym, co Ratzinger nazywa liturgia parafialnego tea party". W innych częściach świata katolickiego uroczysta liturgia oraz piękne wyposażenie kościoła, szaty i święte naczynia kojarzyły się ze światem katolicyzmu klasy wyższej i uważane były za nie do pogodzenia z preferencyjną opcją dla ubogich". Ten ikonoklazm "nie jest opcją chrześcijańską, jak oświadczył Ratzinger, ponieważ Wcielenie oznacza, że niewidzialny Bóg wchodzi w świat widzialny".

"Wizja teologiczna kręgów Communio działa na rzecz nowej trynitarnej przemiany wszystkich wymiarów naszej kultury".

Tracey Rowland

"Teologiczna wizja kręgów m.in. Communio"Rowland podsumował, to "nie obniżanie horyzontów wiary do wymiarów kultury masowej, ani angażowanie się w kontrproduktywny proces destylacji wartości chrześcijańskich z doktryny chrześcijańskiej, ale praca na rzecz nowej trynitarnej transformacji wszystkich wymiarów naszej kultury".

Spotkanie zakończyło się żywym kolokwium między widzami i prelegentami, w którym dyskutowano na takie tematy jak "re-kontekstualizacja" wiary w kulturze ponowoczesności, rola mediów w tej relacji między teologią i kulturą oraz spójność propozycji np. zmarłego niedawno Hansa Künga z jego etyką świata.

Na temat stosunku teorii społecznych do teologii prof. Rowland zwrócił uwagę w trakcie kolokwium, że należy uznać konieczną rolę tych teorii. Jednak zgodnie z tezą, że to Chrystus "pozycjonuje" kulturę, a nie kultura "pozycjonuje" Chrystusa, przy ich ocenie nie można pominąć tradycji wiary. Sam Pan posłał uczniów, aby nawracali wszystkich, a nie tylko porównywali wartości różnych grup religijnych. "Wiara nie jest tylko kolejnym towarem na rynku" - powiedział Rowland. Dlatego "gdyby katolicka elita intelektualna po prostu przyjęła modne przekonania, efekt końcowy byłby taki, że katolicy staliby się dziećmi swojej epoki i niczym więcej". Straciliby łączność z prawdą, a to byłaby straszna tragedia, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Musimy mieć odwagę tłumaczyć wiarę".

 

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.