Hiszpania

Ponad 10 000 osób znalazło zatrudnienie w 2020 roku dzięki Caritas

Caritas Hiszpania przedstawiła swój roczny raport dotyczący Gospodarki Solidarnościowej, w którym opisane są działania przeprowadzone w 2020 roku w sektorze zatrudnienia.

Maria José Atienza-29 kwietnia 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
pamięć_twarzy

Z okazji Święto Majowe, Międzynarodowy Dzień RobotnikówCaritas opublikowała swój coroczny raport o gospodarce solidarnościowej, w którym informuje o pracy delegatur Caritas w całej Hiszpanii w odniesieniu do zatrudnienia w 2020 roku. W raporcie podkreślono trudności, jakie pandemia Covid przyniosła w rozwoju programów Caritas. Caritas była jednak w stanie utrzymać tempo reakcji swoich programów zatrudnienia i ekonomii społecznej.

DATO

60.055

osoby uczestniczyły w programach zatrudnienia i ekonomii społecznej Caritas w 2020 r.

W 2020 roku w programach tych wzięło udział łącznie 60 055 osób, z czego 10 153 udało się znaleźć pracę, co stanowi ponad 17% ogólnej liczby osób biorących udział w programie. Akcja, która wiązała się z zainwestowaniem 85 685 576 euro w 70 Caritas diecezjalnych w całej Hiszpanii oraz pracą 1 195 osób zatrudnionych i 2 166 wolontariuszy, prowadzących działania w czterech uzupełniających się obszarach: przyjmowanie i poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy i inicjatywy samozatrudnienia.

Wśród uczestników tych programów ponad połowa to kobiety, które stanowią 65,61 PTw3T i 34,41 PTw3T mężczyzn (20 674). Według pochodzenia narodowego 45,81 PTw3T to Hiszpanie (27 492), 48,51 PTw3T spoza UE i kolejne 5,7 PTw3T z krajów UE (3 417).

Jak podkreśla sam raport, zaangażowanie Caritas w towarzyszenie osobom zagrożonym w poszukiwaniu zatrudnienia skupia się na czterech celach:

- Promowanie zdolności do zatrudnienia poprzez poprawę osobistych, przekrojowych i podstawowych kompetencji pracowniczych w celu znalezienia i utrzymania pracy.

- Zachęcanie do wdrażania działań szkoleniowych dostosowanych do cech i rzeczywistych potrzeb wymaganych przez strukturę produkcyjną.

- Promowanie doświadczeń edukacyjnych poprzez staże w prawdziwym środowisku pracy, dzięki współpracy z firmami i organizacjami.

- Przybliżanie ludzi do tkanki biznesowej poprzez pośrednictwo i podnoszenie świadomości firm w zakresie zatrudnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu.

- Generowanie zatrudnienia chronionego poprzez realizację inicjatyw z zakresu Ekonomii Społecznej (Przedsiębiorstwa Insercyjne i Specjalne Ośrodki Pracy).

Inne aspekty poruszone w raporcie skupiają się na obszarach sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej i etycznego finansowania.

Kluczowe zagadnienia na przyszłość

Ponadto zespół badawczy Caritas przeanalizował skutki kryzysu spowodowanego pandemią w dziedzinie zatrudnienia, które zostałyby określone przez trzy główne czynniki: znaczne zniszczenie zatrudnienia w wyniku kryzysu COVID-19; silne narażenie podstawowych sektorów produkcyjnych na zarażenie i prekariat; oraz poważne trudności w integracji zawodowej i społecznej.

W tym sensie chcieli podkreślić, jak destrukcja zatrudnienia znacznie intensywniej dotknęła kobiety i osoby młode poniżej 30 roku życia.

Caritas chciała również wskazać na kluczowe punkty dla zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju w dziedzinie zatrudnialności w Hiszpanii, podkreślając m.in. potrzebę tworzenia zatrudnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu, które rzeczywiście pozwala na godne życie, jak również niezbędne dostosowanie przekwalifikowania i adaptacji do przyszłego modelu produkcji, a także chciała wskazać na negatywne konsekwencje zerwania umowy społecznej dla żywotnego rozwoju młodych ludzi, dla których praca zaciera się jako kluczowy element ich integracji, jak również na rzeczywistość, w której zatrudnienie nie jest drogą integracji społecznej dla wszystkich ludzi.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.