Ameryka Łacińska

Chile przyjmuje propozycję dotyczącą wolności religijnej

Wyznania religijne w Chile, reprezentowane przez koordynatora, monsignora Juana Ignacio Gonzáleza, przedstawiły Radzie propozycję, która została w całości zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 września 2023 r.

Pablo Aguilera L.-25 wrzesień 25 wrzesień 2023-Czas czytania: 2 minuty

Demonstracje w Chile ©José Pereira

Rada Konstytucyjna Chile to organ składający się z 50 członków, którego jedynym celem jest omówienie i zatwierdzenie propozycji nowego tekstu konstytucji. Konstytucja. Jej członkowie zostali wybrani w głosowaniu powszechnym w dniu 7 maja 2023 r., z równą liczbą wybranych kobiet i mężczyzn. Ich praca rozpoczęła się 7 czerwca, a każda propozycja musi zostać zatwierdzona większością 3/5 głosów. Projekt nowej konstytucji ma zostać przedłożony 7 listopada i poddany pod plebiscyt 17 grudnia.

Wyznania siostry w Chile, reprezentowana przez koordynatora, monsignora Juana Ignacio Gonzáleza, przedstawiła Radzie propozycję, która została w całości zatwierdzona na sesji plenarnej Rady w dniu 20 września. Tekst stanowi:

"Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność każdego do przyjęcia wybranej przez siebie religii lub przekonania, do życia w zgodzie z nimi, do ich przekazywania oraz do indywidualnego i instytucjonalnego sprzeciwu sumienia. Gwarantuje się korzystanie z niego, należyte poszanowanie i ochronę.

a) Rodzice i, w stosownych przypadkach, opiekunowie mają prawo do edukacji swoich dzieci oraz do wyboru ich edukacji religijnej, duchowej i moralnej zgodnie z własnymi przekonaniami. Rodziny mają prawo do tworzenia projektów edukacyjnych, a społeczności edukacyjne mają prawo do zachowania integralności i tożsamości swoich projektów zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi.

(b) Wolność religijna obejmuje, w swej zasadniczej istocie, swobodę wykonywania i wyrażania kultu, wolność wyznawania, utrzymywania i zmiany religii lub przekonań, wolność uzewnętrzniania, rozpowszechniania i nauczania religii lub przekonań, obchodzenia obrzędów i praktyk, publicznie i prywatnie, indywidualnie i we wspólnocie z innymi, o ile nie są one sprzeczne z moralnością, przyzwoitością lub porządkiem publicznym.

(c) Wyznania religijne mogą wznosić i utrzymywać świątynie i ich budynki gospodarcze. Obiekty przeznaczone wyłącznie do sprawowania kultu są zwolnione z wszelkiego rodzaju opodatkowania. Kościoły, związki wyznaniowe i wszystkie instytucje religijne powinny cieszyć się odpowiednią autonomią w zakresie ich wewnętrznej organizacji i własnych celów, a także mogą być z nimi zawierane umowy o współpracy.

(d) Wszelkie ataki na kościoły i ich pomieszczenia są sprzeczne z wolnością religijną.

Monsignor González, biskup San Bernardo, wyraził swoje zadowolenie z tego zatwierdzenia.

AutorPablo Aguilera L.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.