Hiszpania

Hiszpański Kościół w 2021 r.: sakramenty i opieka nad bezrobotnymi do odzyskania

Konferencja Episkopatu Hiszpanii (CEE) opublikowała roczne sprawozdanie Kościoła w Hiszpanii za rok 2021.

Maria José Atienza-17 maja 2023 r.-Czas czytania: 7 minuty
Pamięć EWC

Konferencja Episkopatu Hiszpanii (CEE) przedstawiła sprawozdanie z działalności Kościoła w Hiszpanii za rok 2021. Raport został opublikowany, jak podkreślił rzecznik EEC, Msgr. Francisco C. Garcia Magán, po poznaniu ostatecznego wyniku alokacji podatkowej na rok 2021.

Sekretarz generalny hiszpańskich biskupów podkreślił, że raport ten "ma być ćwiczeniem w zakresie przejrzystości i zaangażowania ze strony Kościoła, które wykracza poza informowanie społeczeństwa". García Magán podkreślił również, że "nie pracujemy dla uznania, ale dobrze, że to, na co pracujemy, jest uznawane".

W tym "obrazie Kościoła w Hiszpanii", jak określił to rzecznik biskupów, wyróżnia się rosnąca rola świeckich w zadaniach takich jak misje i spadek frekwencji na niedzielnych mszach świętych, za co biskupi obwiniają między innymi "odłączone społeczeństwo, w którym żyjemy".

Wyjaśniając raport, dyrektor Biura Przejrzystości, Ester Martín, chciała podkreślić rosnące zaangażowanie Kościoła w przejrzystość. W rzeczywistości, odkąd zaczęto publikować ten raport, "wskaźniki aktywności i wskaźniki ekonomiczne wzrosły z 70 do 300". Jak podkreśliła Martín, rok 2021 był rokiem "powrotu do normalności w udzielaniu sakramentów".

Hiszpański Kościół w liczbach

Odsetek populacji, która uważa się za katolicką, pozostaje podobny do tego z 2020 r., Z 67,2% populacji, chociaż liczba osób, które regularnie uczęszczają na mszę, jest nieco niższa i wynosi nieco ponad 8 milionów osób (8 260 000 osób). Według danych zawartych w raporcie, każdego roku w Hiszpanii odprawiane są 9 545 952 Eucharystie. Celebracje te są rozdzielane między 16 126 księży, którzy pracują w jednej z 69 hiszpańskich diecezji terytorialnych i diecezji wojskowej. W odniesieniu do roku 2020 liczba ta oznacza spadek o 442 księży. Raport pokazuje spadek o 3 biskupów, a z drugiej strony znaczny wzrost liczby diakonów stałych z 506 do 539 w całej Hiszpanii.

Życie zakonne i kontemplacyjne utrzymuje swoją obecność w odniesieniu do danych zebranych w 2020 roku. W przypadku życia kontemplacyjnego jest ono szczególnie obecne w Hiszpanii za pośrednictwem 725 klasztorów, do których należy łącznie 8 326 mniszek i mnichów klauzurowych. W poprzednim roku CEE Liczba klasztorów wynosiła 735, z łączną liczbą 8 326 mniszek i mnichów klauzurowych, co oznacza wymarcie 10 klasztorów i zmniejszenie liczby mniszek i mnichów klauzurowych o 110, głównie z powodu zgonów.

Według danych CONFER zawartych w raporcie, aktywne życie zakonne prowadzi 35 507 zakonników i zakonnic z prawie 5000 wspólnot istniejących w Hiszpanii (4 493).

Świeccy: twierdza Kościoła

Jedną z danych, które wyróżniają się w tym raporcie, jest niezbędna i wiodąca rola świeckich w życiu hiszpańskiego Kościoła. Nie tylko poprzez ruchy i stowarzyszenia świeckich, które zrzeszają ponad 400 000 osób w Hiszpanii, ale także poprzez miliony ludzi, którzy osobiście lub w ramach parafii poświęcają czas, pieniądze i pracę na kluczowe zadania w życiu Kościoła.
W tym obszarze należy wymienić 87 923 katechetów i 36 911 nauczycieli religii.

Od lat pamięć Kościoła w Hiszpanii dzieli się na trzy duże bloki: Słowo (głoszenie wiary), które obejmuje działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, edukacyjną i kulturalną. Po drugie, Liturgia (celebracja wiary), która obejmuje działalność celebracyjną i duszpasterską; i wreszcie, Miłość (życie wiarą), która zawiera dane dotyczące działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła.

W odniesieniu do głoszenia wiary, raport wskazuje na 11 457 parafii zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Hiszpanii, co stanowi 49% wspólnot parafialnych w kraju. W tych parafiach księża poświęcają ponad 28 milionów godzin na udzielanie sakramentów, pracę duszpasterską, wizyty u chorych, godziny pracy biura parafialnego i towarzyszenie duchowe.

Głoszenie wiary. Więcej rodzin na misji 

Jeden z najbardziej interesujących rozdziałów danych przedstawionych przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii koncentruje się na działalności misyjnej Kościoła. Hiszpania jest jednym z krajów o największej liczbie misjonarzy rozsianych po całym świecie, zwłaszcza w Europie i Ameryce. W tym miejscu raport mówi o 10 382 misjonarzach rozsianych po całym świecie. To tylko około 300 mniej niż w ubiegłym roku, ale jeden fakt wyróżnia się przede wszystkim: wzrost liczby rodzin misyjnych. Jeśli w 2020 r. na misjach było 528 rodzin, to w 2021 r. liczba ta wyniesie 542 hiszpańskie rodziny na misjach. To znak znaczenia i wzrostu tego wspólnego powołania misyjnego w dzisiejszym świecie.

Fundusz EWG "Nowa Ewangelizacja", który zajmuje się potrzebami ewangelizacji na całym świecie, zainwestował 2 285 205 euro w 222 projekty w 2021 r., począwszy od budowy i renowacji kościołów i klasztorów, poprzez wsparcie szkolenia duszpasterskiego kapłanów, zakonników i seminariów diecezjalnych, aż po zakup materiałów dydaktycznych do katechezy.

Jeśli chodzi o dane dotyczące działalności edukacyjnej prowadzonej przez hiszpański Kościół, pozostają one na bardzo podobnym poziomie jak w poprzednim roku. Ponad półtora miliona hiszpańskich uczniów korzysta z tej wysokiej jakości edukacji, "która jest bardzo pożądana przez rodziców i która stanowi znaczną oszczędność dla państwa ze względu na efektywność zarządzania wydatkami w ośrodkach i niski poziom finansowania dotowanej edukacji w porównaniu z edukacją publiczną". Oprócz 2 412 katolickich szkół dotowanych przez państwo w Hiszpanii, istnieje 17 uniwersytetów, które skupiają około 131 422 studentów studiów licencjackich i podyplomowych.

Hiszpania ma z kolei szczególnie istotny wpływ w przypadku dziedzictwa kulturowego należącego do Kościoła. W tym punkcie raport wymienia całkowity wpływ na PKB całej działalności generowanej przez obecność dziedzictwa kulturowego Kościoła, który wynosi "22 620 mln euro i przyczynia się do bezpośredniego, pośredniego i indukowanego zatrudnienia ponad 225 000 miejsc pracy". W 2021 r. hiszpańskie diecezje przeznaczyły 49 505 061,25 euro na 477 projektów budowy, konserwacji i renowacji świątyń.

To dziedzictwo kulturowe obejmuje również bractwa, w których ponad milion Hiszpanów żyje wiarą w braterstwo i które dbają o ważną część materialnego i niematerialnego dziedzictwa Hiszpanii.

Liturgia. Przywrócenie celebracji sakramentalnej

Raport z 2021 r. zawiera kluczowy fakt: wzrost aktywności sakramentalnej w Hiszpanii. Należy zauważyć, że raport z 2020 r. obejmował trudny okres zamknięcia i ograniczenia celebracji wspólnotowych. Otwarcie kościołów, a także spadek zachorowań na pandemię, znalazły odzwierciedlenie w ożywieniu życia sakramentalnego w Hiszpanii.

Liczba chrztów, małżeństw, komunii i bierzmowań wzrosła, podczas gdy liczba namaszczeń chorych spadła.

Według raportu w 2021 r. w Hiszpanii udzielono 149 711 chrztów, 182 760 pierwszych komunii, 103 584 bierzmowań, 25 762 małżeństw i 27 045 namaszczeń chorych.

Podobnie jak od lat, raport zawiera również liczbę godzin spędzonych przez księży, wolontariuszy i świeckich na działalności duszpasterskiej, która również wzrosła w porównaniu z 2020 r. i wynosi ponad 41 milionów (41 222 557).

Specjalna sekcja poświęcona jest duszpasterstwu służby zdrowia. W Hiszpanii jest 815 kapelanów, a ponad 18 000 osób jest zaangażowanych w ten obszar opieki duszpasterskiej, towarzysząc około 170 000 osób w domach i szpitalach.

W odniesieniu do duszpasterstwa więziennego, w Hiszpanii opracowano prawie tysiąc projektów w tej dziedzinie, szczególnie skoncentrowanych na obszarze społecznym: szkoleniach, podnoszeniu świadomości i towarzyszeniu.

Duszpasterstwo morskie służyło ponad 40 000 marynarzy handlowych za pośrednictwem 125 agentów duszpasterskich i 14 kapelanii.

Działalność charytatywna. Zwiększenie opieki nad bezrobotnymi

Praca Kościoła na rzecz potrzebujących i bezbronnych jest zawsze najważniejszym punktem rocznego sprawozdania z działalności Kościoła. W tym roku nie ma już sekcji, którą Kościół poświęcił w zeszłym roku radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID 19.

W 2021 r. 3 938 870 osób korzystało z pomocy i opieki w jednym z 8 864 kościelnych ośrodków (ośrodków socjalnych, zdrowotnych i opiekuńczych).

Warto odnotować wzrost liczby osób, które w 2021 r. uczęszczały do jednego z 6 309 ośrodków łagodzenia ubóstwa prowadzonych przez Kościół w Hiszpanii: 2 277 434 osób uczęszczało do tych ośrodków, które pomimo nieco mniejszej liczby (w 2020 r. było ich 6 664), odwiedziło około 30 000 osób więcej niż w roku poprzednim.

Oprócz tej liczby, prawie 126 000 osób otrzymało pomoc w 311 centrach promocji pracy, a ponad 100 000 migrantów uczęszczało do różnych ośrodków opieki nad migrantami.

Kobiety, rodzina i nieletni są przedmiotem innych danych, o których mowa w niniejszym raporcie. W 2021 r. w ośrodkach tych opiekowano się prawie 80 000 rodziców w trudnej sytuacji, parami w sytuacjach kryzysowych itp., podczas gdy prawie 50 000 nieletnich znajdowało się pod opieką w 374 ośrodkach dla nieletnich i ochrony dzieci prowadzonych przez Kościół w Hiszpanii.

Kościół w Hiszpanii zwraca również stałą i skonsolidowaną uwagę na kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji, ofiary przemocy lub kobiety samotnie wychowujące dzieci. W związku z tym w omawianym roku do ośrodków tych uczęszczały 29 124 kobiety. Raport obejmuje również ponad 70 000 osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którymi Kościół opiekował się w 2021 roku.

Caritas i Manos Unidas 

Pomimo faktu, że zarówno Caritas, jak i Manos Unidas przedstawiają swoje dane w ujęciu rocznym, niniejszy raport podsumowuje w skrócie kluczowe dane dotyczące działalności obu instytucji w Hiszpanii i krajach trzeciego świata.

W przypadku CaritasPonad 2,5 miliona osób (2 621 102), z czego 1 612 972 osób w Hiszpanii, otrzymało pomoc od Caritas w 2021 r. w łącznej wysokości 403 158 987 euro zainwestowanych w projekty i pomoc.

Z kolei Manos Unidas zrealizowało 721 projektów w Azji, Ameryce i Afryce, z których skorzystało ponad półtora miliona osób i na które Hiszpanie przekazali ponad 33 miliony euro.

Alokacja podatkowa

Rozdział ekonomiczny raportu zawiera również skonsolidowane dane dotyczące alokacji podatku kościelnego. W 2021 r. wierni przeznaczyli na Kościół katolicki 321 015 984 euro. Jest to drugi najwyższy wynik od początku obowiązywania ulgi podatkowej.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe