Hiszpania

Konferencja Episkopatu wzywa do "rozsądnego przedłużenia" harmonogramu Religii

Publikacja projektów rozwojowych LOMLOE opracowanych przez rząd hiszpański ogranicza do minimum obecność programową nauczania religii, eliminuje jej obliczalność na wyższych etapach i nie oferuje porównywalnej alternatywy dla tych, którzy nie wybierają tego przedmiotu.

Maria José Atienza-4 października 2021 r.-Czas czytania: 4 minuty
lomloe_religia_klasa

Upubliczniony przez rząd projekt przepisów wykonawczych do LOMLOE pozostawił niejedną "niemiłą niespodziankę" dla rodziców i szkół, które od ponad roku wyrażają swoją niezgodę na tę ustawę, uchwaloną bez konsensusu, w której m.in. obecność przedmiotu Religia jest zredukowana do minimum.

W tym sensie Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury Konferencji Episkopatu Hiszpanii wydała notę, w której wyraża ubolewanie, że ocena z tego przedmiotu, mimo że jest oferowana na wszystkich etapach, "nie jest brana pod uwagę na wyższych etapach, ze względu na obliczalność", ponadto nie istnieje porównywalna oferta dla uczniów, którzy nie wybierają religii.

Podobnie uwaga wskazuje, że opublikowane projekty ograniczają, jeszcze bardziej niż LOE, plan zajęć z Religii i ubolewa, że "obciążenie dydaktyczne w tak decydującym dla edukacji człowieka obszarze jest ograniczone do możliwego minimum".

Nota zawiera również propozycję programu nauczania, opracowaną przez tę komisję w wyniku bardzo licznych uwag zebranych na sesjach dotyczących nowego programu nauczania, które odbyły się między lutym a kwietniem, a które nie wydają się być brane pod uwagę, w najmniejszym stopniu przez ministerstwo, mimo że kiedy zostały dostarczone, jak stwierdził sekretarz generalny EWG, Mons. Argüello, przedstawiciele ministerstwa potwierdzili, że jest to pierwsze kompletne opracowanie programu nauczania, jakie posiadają.

Z tych wszystkich powodów Komisja Edukacji i Kultury Konferencji Episkopatu Hiszpanii zwróciła się do administracji regionalnych, odpowiedzialnych za opracowanie programów nauczania w poszczególnych dziedzinach "...". rozsądne wydłużenie planu lekcji dla obszaru/przedmiotu Religia, bez ograniczania go do ustalonego przez Ministerstwo w ramach jego kompetencji minimum edukacyjnego" oraz podkreślili swoją "gotowość do dialogu z administracją oświatową w ramach jej kompetencji".

Nota Komisji Episkopatu ds. Edukacji i Kultury

Jak już wyraziliśmy w nota z listopada 2020 r.Obowiązujące Prawo oświatowe nie zrodziło się z paktu edukacyjnego, a jego pilne procedowanie - w czasach pandemii i w stanie alarmu - uniemożliwiło "odpowiedni udział całego środowiska oświatowego". Szczególnie ubolewamy, że duchowy i religijny wymiar jednostek i narodów nie znajduje wystarczającego odzwierciedlenia w ustawie. Za pozytywny wkład uważamy jednak troskę o formację ludzką uczniów, uznanie odpowiedzialności rodzin oraz odniesienie do ram międzynarodowych i kluczowych kompetencji UE.

Przewodniczący Komisji, w swoim wystąpieniu w Forum na temat nowego programu nauczania religii z lutego 2021 r., przypomniał - po zatwierdzeniu ustawy - że "chcielibyśmy, aby propozycja, którą Konferencja Episkopatu złożyła w ministerstwie w lipcu 2020 r., została przyjęta w propozycjach legislacyjnych i aby osiągnięto lepsze dostosowanie klasy religii w systemie edukacji". Ostatecznie zatwierdzony tekst podtrzymuje znaną już sytuację, która nie jest dla nas w pełni satysfakcjonująca".

Komisja, wykonując swoje obowiązki, przygotowała program nauczania przedmiotu w dialogu z ramami pedagogicznymi LOMLOE. Świadczy to o właściwym miejscu Religii szkolnej w integralnym procesie edukacyjnym, a także o jej zdolności do zaistnienia w szkole z poszanowaniem jej charakteru i wymagań pedagogicznych, podobnie jak innych przedmiotów.

Po zapoznaniu się z projektami rozwoju LOMLOE uznajemy, że utrzymano w nim obowiązkową ofertę religii katolickiej na wszystkich etapach, od drugiego cyklu Przedszkola do matury, a jej ocena została uregulowana "na tych samych zasadach i z tymi samymi skutkami, co inne obszary/przedmioty".

Niezrozumiałe jest jednak, że w tych Projektach nie uwzględnia się tej oceny na wyższych etapach, ze względu na obliczalność. I uważamy za błąd, że uczniom, którzy nie wybrali Religii, nie zaproponowano obszaru/przedmiotu w porównywalnych warunkach; pozwoliłoby to uniknąć ryzyka dyskryminacji i byłoby lepszą odpowiedzią na wymagania wynikające z kompetencji kluczowych.

Stracono szansę na przynajmniej utrzymanie minimalnego rozkładu jazdy LOE, czyli prawa, które LOMLOE kontynuuje. Zaskakujące jest, że przy zaangażowaniu w model oparty na kompetencjach, obciążenie dydaktyczne w tak decydującym dla edukacji jednostki obszarze jak ERE jest ograniczone do możliwego minimum.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z LOMLOE Wspólnoty Autonomiczne są kompetentne do określania dużej części treści programowych, zwracamy się do odpowiednich administracji oświatowych o rozsądne wydłużenie planu lekcji dla obszaru/przedmiotu Religia, nie redukując go do tego, który został ustalony przez Ministerstwo w ramach jego kompetencji w zakresie Minimalnej Edukacji.

Prowadzimy też otwarty dialog z Ministerstwem w sprawie jego ewentualnej regulacji w zakresie swoich kompetencji.

Propozycja uwagi edukacyjnej dla tych, którzy nie wybierają Religii, uregulowana w projektach Minimum Edukacyjnego poprzez pracę nad kompetencjami przekrojowymi, może ułatwić organizację szkoły. To poważna odpowiedzialność władz oświatowych i prawo uczniów do planowania i wykonywania pracy szkolnej w ten sposób uregulowanej, co jest niezbędne ze względu na znaczenie tego wymiaru edukacji i w celu uniknięcia jakiejkolwiek dyskryminacji.

Zaskakujące jest to, że w projektach dekretów o minimalnej edukacji nie ma odniesienia do propozycji "Bezwyznaniowej kultury religijnej" przewidzianej w drugim przepisie dodatkowym LOMLOE, która równie dobrze mogłaby stanowić propozycję uwagi edukacyjnej dla uczniów, którzy nie wybierają Religii.

Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury starała się znaleźć pozytywne i akceptowalne dla wszystkich stron rozwiązanie sytuacji związanej z nauczaniem religii w szkołach, proponując także konkretne propozycje. W tym czasie, który otwiera się po rozporządzeniu o minimalnej edukacji, ponawiamy chęć dialogu z administracją oświatową w zakresie jej kompetencji.

Świadomi fundamentalnego znaczenia dobra edukacji dla uczniów, ich rodzin i całego społeczeństwa, proponujemy obecność chrześcijańskiej propozycji edukacyjnej i wartość jej wkładu w świat edukacji. Nie tracimy nadziei na osiągnięcie porozumień i paktów w sprawach edukacyjnych, które są integracyjne i obejmują wszystkich.

Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury
4 listopada 2021 r.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.