Świat

Ilu jest katolików na świecie?

Agencja Fides opublikowała raport zawierający dane statystyczne dotyczące Kościoła. Wśród danych przedstawionych w badaniu znajduje się odsetek katolików na świecie, liczba wyświęconych księży oraz liczba katolickich szkół edukacyjnych otwartych na całym świecie.

Paloma López Campos-20 Październik 2023-Czas czytania: 5 minuty
ŚDM

Pielgrzymi uczestniczący w ŚDM z całego świata wywiesili swoje flagi podczas parady w Lizbonie (Zdjęcie CNS / Lola Gomez).

Na stronie agencja Fides opublikowała raport z danymi na temat katolików na świecie. Dokument przedstawia obraz sytuacji Kościoła za pomocą liczb. Zwyczajem tej agencji prasowej jest prezentowanie tego opracowania w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Katolików. Misjektóra w 2023 roku odbędzie się w niedzielę 22 października.

Raport ma na celu przedstawienie globalnego obrazu Kościoła katolickiego, czerpiąc dane z "Rocznika Statystycznego Kościoła", zaktualizowanego do 31 grudnia 2021 roku. Jak określono w dokumencie, liczby zawarte w badaniu "odnoszą się do członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, działalności w dziedzinie zdrowia, opieki i edukacji".

Globalna perspektywa

Według statystyk, do końca 2021 r. liczba ludności na świecie wyniosła 7 785 769 000, co stanowi wzrost o 118 633 000 w porównaniu z rokiem 2020. Wzrost liczby ludności odnotowano na wszystkich kontynentach świata z wyjątkiem Europy, która odnotowała spadek o 224 000. Warto zauważyć, że kontynentem, na którym urodziło się najwięcej osób, była Azja (71 186 000 więcej osób), następnie Afryka, następnie obie Ameryki i wreszcie Oceania.

Znając te liczby, można spojrzeć na liczbę katolików na świecie z odpowiedniej perspektywy. Według "Rocznika statystycznego" 31 grudnia 2021 r. na świecie było 1375 852 000 katolików, co oznacza wzrost o 16 240 000 osób w porównaniu z rokiem 2020. Europa jest jedynym kontynentem, który odnotował spadek, z 244 000 katolików mniej. Jednak największy wzrost odnotowano w Afryce (8 312 000 osób), a następnie w obu Amerykach, Azji i Oceanii, w tej kolejności.

Niemniej jednak w raporcie zauważono, że odsetek katolików zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem, spadając o 0,06 procent. Ogólnie rzecz biorąc, globalny odsetek katolików wynosi 17,67 % światowej populacji.

Uwaga dla świeckich katolików

Agencja Fides zwraca uwagę, że liczba mieszkańców przypadających na jednego księdza również wzrosła, osiągając 15 556. W związku z tym liczba katolików przypadających na jednego księdza również wzrosła na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Azji.

Liczba okręgów kościelnych również wzrosła w 2021 r., zwiększając się do 3 030. Nowe okręgi powstały zarówno w obu Amerykach, jak i w Afryce, podczas gdy liczba okręgów na innych kontynentach pozostała niezmieniona.

Z drugiej strony zmniejszyła się liczba stacji misyjnych z księżmi rezydentami. Jest ich o 43 mniej niż w 2020 r., chociaż prawdą jest, że ich liczba wzrosła w Ameryce i Europie, ale spadła zarówno w Azji, jak i Afryce. Jeśli chodzi o stacje misyjne bez księdza rezydenta, zmniejszyły się one o 297 jednostek.

Biskupi, kapłani i diakoni na świecie

Raport Fides zauważa, że na całym świecie jest 5 340 biskupów, co oznacza spadek o 23 jednostki. Liczba biskupów diecezjalnych wzrosła w Afryce i Europie, ale spadła w Ameryce, Azji i Oceanii. Z drugiej strony, liczba biskupów zakonnych wynosi 1 185 na całym świecie i zmniejszyła się na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Oceanii.

Jeśli chodzi o księży, jest ich również mniej niż w 2020 roku. Największy spadek odnotowano w Europie, gdzie liczba kapłanów zmniejszyła się o 2 347 osób. Jednak w Afryce jest o 1 518 więcej wyświęconych mężczyzn, wzrost ten jest również widoczny, w mniejszym stopniu, zarówno w Azji, jak i Oceanii. Ogółem zmniejszyła się liczba zarówno księży diecezjalnych, jak i zakonnych. Jest ich odpowiednio 279 610 i 128 262.

Agencja Fides zauważa, że liczba stałych diakonów rośnie. 31 grudnia 2021 r. było ich 49 176, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku na wszystkich kontynentach.

Instytuty religijne i świeckie, liczba ta wciąż spada

Jeśli chodzi o zakonników niebędących kapłanami, na świecie jest ich łącznie 49 774. Oznacza to, że liczba ta zmniejszyła się o 795 jednostek. Pomimo tego globalnego obrazu, odnotowano wzrost męskiego życia zakonnego w Afryce i Azji.

Jeśli chodzi o kobiety zakonne, ogólna liczba od pewnego czasu wykazuje tendencję spadkową. "Rocznik statystyczny" podaje liczbę 608 958 zakonnic na świecie. Podobnie jak w przypadku mężczyzn, wzrost powołań zakonnych miał miejsce tylko w Afryce i Azji, podczas gdy Europa znajduje się na szczycie tabeli pod względem spadków.

Męskie instytuty świeckie mają łącznie 593 członków, pomimo wzrostu w Afryce, z 21 mężczyznami. Liczba członkiń instytutów świeckich dla kobiet jest znacznie wyższa i wynosi 19 688. Jednak liczba ta wskazuje na spadek o 278 kobiet w porównaniu z rokiem 2020.

Świeccy misjonarze i katechiści, tendencja spadkowa

Całkowita liczba świeckich misjonarzy na świecie wynosi 410 449, co oznacza spadek o 3 112 osób. Krajem, w którym ta tendencja spadkowa jest najbardziej widoczna, są obie Ameryki, podczas gdy Azja doświadczyła wzrostu o 668 świeckich misjonarzy.

Zmniejszyła się również liczba katechistów, która wyniosła 5 397 osób. Liczba ta spadła zwłaszcza w Ameryce i Europie, ale wzrosła zarówno w Afryce, jak i Azji.

Rośnie liczba seminarzystów w Afryce

Liczba wyższych seminarzystów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych, zmniejszyła się o 1 960 osób. Tym samym całkowita liczba wyższych seminarzystów wynosi 109 895 (66 553 diecezjalnych i 43 342 zakonnych). Tendencję spadkową odnotowano na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Afryki, gdzie liczba ta wzrosła o 185 osób. 

Jeśli chodzi o niższych seminarzystów, ich liczba wzrosła o 316 jednostek, co daje ogólną liczbę 95 714. Co prawda liczba ta spadła na wszystkich kontynentach, ale w Afryce odnotowano wzrost o 2 053 seminarzystów.

Jeśli chodzi o seminarzystów niższych stopni, liczba seminarzystów diecezjalnych zmniejszyła się o 442 jednostki. Jedynym kontynentem, na którym ich liczba wzrosła, jest Afryka. Z drugiej strony, liczba zakonnych niższych seminarzystów ogólnie wzrosła, a Europa jest jedynym kontynentem, na którym liczba ta spadła.

Instytucje edukacyjne

Kościół zarządza wieloma instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. Raport Fides zauważa, że istnieje 74 368 przedszkoli, do których uczęszcza 7 565 095 uczniów. Ponadto istnieje 100 939 szkół podstawowych z 34 699 855 dziećmi.

Kościół koordynuje również 49 868 katolickich szkół średnich, do których uczęszcza łącznie 19 485 023 uczniów. Wreszcie, jego instytucje mają 2 483 406 studentów w kolegiach i 3 925 325 na katolickich uniwersytetach.

Katolickie instytuty zdrowia

Na całym świecie istnieje wiele katolickich instytucji charytatywnych i opiekuńczych. W sumie Kościół prowadzi 5 405 szpitali; 14 205 przychodni; 567 leprozoriów; 15 276 domów dla osób starszych, chorych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych; 9 703 sierocińce; 10 567 ośrodków opieki dziennej; 10 604 poradnie małżeńskie; oraz 3 287 ośrodków reedukacji społecznej.

Odsetek katolików według kontynentu

Na końcu swojego raportu agencja Fides podaje odsetek katolików w stosunku do całkowitej populacji każdego kontynentu. Ameryka ma największą gęstość, podczas gdy w Azji stosunek katolików do liczby mieszkańców kontynentu jest najwyższy. Dokładne dane dla poszczególnych kontynentów są następujące:

  • Ameryka: Katolicy stanowią 64,08 % całkowitej populacji;
  • Europa: 39,58 % deklaruje się jako katolicy;
  • Oceania: Liczba katolików na tym kontynencie wynosi 25,94 %;
  • Afryka: 19,38 % ludności to katolicy;
  • Azja: Katolicy stanowią 3,32 % całkowitej populacji kontynentu.
Papież Franciszek pozdrawia tłumy pielgrzymów uczestniczących w ŚDM 2023 w Lizbonie (Zdjęcie CNS / Vatican Media)
Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe