Watykan

Czym jest konsystorz kardynałów?

Na 29 i 30 sierpnia papież Franciszek zwołał konsystorz kardynałów, aby omówić nową konstytucję Stolicy Apostolskiej, "Predykat Evangelium". W tych wierszach wyjaśniamy, czym jest konsystorz i jakie jest jego znaczenie.

Alejandro Vázquez-Dodero-20 września 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
konsystorz kardynałów

Fot. Konsystorz kardynałów w 2014 r. ©SNC/Paul Haring

Ojciec Święty zwołał konsystorz. Odbędzie się on w dniach 29 i 30 sierpnia. Dzień wcześniej mianuje 21 nowych kardynałów, a potem będą oni pracować nad ciekawym dokumentem: konstytucją apostolską. Predykat Evangelium -o Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi opublikowane w dniu 19 marca

Wśród nowych kardynałów jest trzech szefów dykasterii Kurii: Kongregacji Kultu Bożego, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego. Governatorato. Spośród nowych kardynałów - jak nazywa się ich także ze względu na kolor ubioru - 16 to elektorzy, czyli osoby poniżej 80. roku życia, które mogłyby zostać wybrane na papieża rzymskiego w konklawe.

Co to jest kardynał i Kolegium Kardynalskie? 

Kardynał jest najwyższą po papieżu godnością kościelną. Nazywa się go "księciem" Kościoła. Kilku kardynałów służy w urzędach Kurii - dykasteriach - do administrowania sprawami Stolicy Apostolskiej. 

Są oni mianowani przez papieża spośród tych, którzy spełniają szereg wymogów. Obecnie, aby zostać mianowanym kardynałem, trzeba przyjąć święcenia kapłańskie, być wybitnym w doktrynie, dobrych obyczajach, pobożności i roztropności. Zazwyczaj kandydat musi być biskupem, ale papież może odstąpić od tego warunku.

Wszyscy kardynałowie tworzą Kolegium Kardynalskie. Ciało to ma podwójną funkcję wybierania Papieża Rzymskiego i doradzania mu w sprawie rządu Kościoła lub w każdej innej sprawie, którą Papież uzna za stosowną.

Obecnie Kolegium Kardynalskie składa się z 208 kardynałów, z których 117 jest elektorami nowego papieża. Po kolejnym konsystorzu będzie 229 kardynałów, a łączna liczba elektorów wyniesie 132.

Kim są członkowie rady i jaka jest ich rola? 

Kardynałowie, jak powiedzieliśmy, stanowią część hierarchicznej organizacji Kościoła dla jego rządu, a czynią to indywidualnie lub - gdy działają jako kolegium kardynałów - jako kolektyw. Konsystorz polega na formalnym posiedzeniu kolegium kardynałów. Stanowi on najwyższy organ najwyższego i powszechnego rządu Kościoła.

Jego pochodzenie jest ściśle związane z historią rzymskiego prezbiteratu czyli ciała duchownego Rzymu. W starożytnym prezbiteracie rzymskim byli diakoni, którzy zajmowali się doczesnymi sprawami Kościoła w poszczególnych regionach Rzymu; kapłani, którzy stali na czele głównych kościołów miasta; oraz biskupi diecezji sąsiadujących z Rzymem. 

Obecni kardynałowie zastąpili członków dawnego prezbiteratu nie tylko w urzędach właściwych dla tych trzech stopni - biskupów, księży i diakonów - ale przede wszystkim w pomaganiu papieżowi w administrowaniu sprawami rządu Kościoła.

Jakie są rodzaje rad?

Istnieją trzy rodzaje konsystorzy: zwyczajny, nadzwyczajny i półprywatny.

Zwyczajny lub tajny jest tak nazywany, ponieważ nikt poza papieżem i kardynałami nie może być obecny przy jego obradach. Jest ona zwoływana dla konsultacji kardynałów obecnych w Świętym Mieście - Rzymie - w pewnych poważnych kwestiach lub dla wykonania pewnych aktów o najwyższej powadze. 

Zebranie nadzwyczajne zwołuje się, gdy szczególne potrzeby Kościoła lub powaga spraw, które mają być przedmiotem obrad, czynią to celowym. Jest ono publiczne w tym sensie, że mogą być na nie zaproszone osoby spoza Kolegium Kardynalskiego. Tak jest w przypadku nominacji nowych kardynałów, jak w sierpniu tego roku.

I wreszcie półpubliczny, zwany tak dlatego, że oprócz kardynałów należą do niego niektórzy biskupi, ci, którzy zamieszkują w promieniu stu mil od Rzymu. Ponadto zaproszeni są inni biskupi Włoch, a także ci, którzy w tym czasie przejeżdżają przez Święte Miasto.

Jak wygląda obrzęd kreacji kardynała?

Jeśli chodzi o obrzęd czy celebrację konsystorza, to zwykle rozpoczyna się on krótką liturgią słowa, homilią Ojca Świętego i rozwinięciem sprawy, która ma być rozpatrywana. W przypadku konsystorzy do mianowania nowych kardynałów następuje wyznanie wiary i przysięga, nałożenie pierścienia kardynalskiego i nadanie odpowiedniego tytułu, nałożenie biretu oraz wymiana znaków pokoju z papieżem i między nowymi kardynałami. Wieczorem, w dniu uroczystości, odbywa się przyjęcie, na którym witani są kardynałowie, a następnego dnia papież rzymski koncelebruje z nimi Mszę św. w podziękowaniu i w modlitwie za ich nowe obowiązki.

Na zakończenie tej krótkiej ekspozycji należy uświadomić wiernym imperatywną potrzebę modlitwy za to narzędzie władzy, ponieważ konsystorz stanowi dla Ojca Świętego najbliższą współpracę w rządzeniu Kościołem.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe