Ekologia integralna

Perwersyjne ideologie płci

Siła, z jaką tzw. ideologia gender wkroczyła na scenę, każe zastanowić się nad jej korzeniami i konsekwencjami, ale też zapytać, czy świadomość tego, co się dzieje, jest wystarczająca.

Pedro Urbano-7 listopada 2017 r.-Czas czytania: 7 minuty

Historia myśli ludzkiej zapamięta zapewne wiek XX jako wiek ideologii. Istotnie, to właśnie w tym stuleciu powstały różne teorie antropologiczne i polityczne, które ukształtowały to filozoficzne pojęcie "ideologii". Ideologie materialistyczne, ideologie pod wpływem politycznym, ideologie awangardowo ateistyczne. Używając wyrażenia kardynała De Lubaca, "dramat humanizmu ateistycznego"którzy szukają tych bezbożnych prądów.

Niektóre ideologie były szczególnie zgubne dla rozwoju życia ludzkiego zgodnie z wolą nadprzyrodzoną. Tak jest w przypadku tych, którzy zjadliwie atakowali religię i nadprzyrodzony horyzont człowieka. Zajmiemy się krótko jedną z nich: obecną "ideologią gender", spadkobierczynią owych starożytnych lub wcześniejszych ideologii, która jest również dość złośliwa, jeśli chodzi o transcendentny i boski sens życia ludzkiego.

Mężczyzna i kobieta stworzeni

Wiara chrześcijańska daleka jest od ujęcia w ramy tego pojęcia "ideologii". W rzeczywistości wiara dla Kościoła jest rozumiana raczej jako zaufanie i przekonanie do Boga, do Boskiej Osoby Jezusa Chrystusa, który przemawia do każdego człowieka w Ewangelii zbawienia. Zamiast pojęć, wiara chrześcijańska jest określona przez osobiste spotkanie z Chrystusem.

Sobór Watykański II, w Konstytucji Gaudium et spes bardzo dobrze wyjaśnił antropologiczną otwartość tajemnicy Chrystusa i Jego daru z siebie za ludzkość. Święty Jan Paweł II, który wykorzystał numer 22 tej Konstytucji do wyjaśnienia własnego programu duszpasterskiego, podkreślał znaczenie oświetlania dróg Kościoła w tym doktrynalnym świetle. Chodzi o ujawnienie człowiekowi, kim jest na podstawie prawdy o Chrystusie.

Tak samo Kościół, jeśli ma przemierzać drogi ziemi ze swoją Dobrą Nowiną o odkupieńczej Miłości, musi rzucać światło, które otrzymał od swego Pana, na wszystkie wydarzenia, a w szczególności na tę tajemnicę, kim jest człowiek.

Tajemnica Chrystusa, która uczy nas innej tajemnicy, tak bliskiej każdemu z nas, bo w Nim jesteśmy, tajemnicy stworzenia człowieka i zaistnienia każdej osoby., z ich uwarunkowaniami fizycznymi, psychicznymi, duchowymi, historycznymi itp. Chrystus, w prawdzie, jest pierwszym z ludzi, ich Wzorem i Mistrzem, którego wszyscy mogą naśladować, jeśli znają i kochają Go, a tym samym osiągnąć życie wieczne, które obiecuje. A Chrystus jest Głową całego narodu wybranego, bo został powołany do świętości i doskonałości, bez różnicy rasy, języka i płci. Mężczyźni i kobiety znajdują w Chrystusie swoją pełnię życia. Człowiek został bowiem stworzony z tą różnicą płci, która pochodzi z miłosnego projektu Boga w Stworzeniu.

Najnowsza nauka o ideologii gender

Gdy zapomina się o tych egzystencjalnych przesłankach dotyczących człowieka, powołanego do życia w Chrystusie, z konieczności zniekształca się prawdziwy obraz człowieka.

Tak jest w interpretacjach materialistycznych, redukcyjnych, ateistycznych i oczywiście w interpretacji proponowanej przez współczesną ideologię gender, której punktem wyjścia (jak zobaczymy) jest społeczna konstrukcja tożsamości płciowej w osobie ludzkiej. Oznacza to, że zapomina się zarówno o znaczeniu, z jakim człowiek został stworzony - jest stworzeniem chcianym w szczególny sposób przez Boga - jak i o jego powołaniu do rozwoju jako osoby w powołaniu Chrystusa, które obejmuje wszystkie jego wymiary egzystencjalne i płciowe.

Dlatego też zarówno papież Franciszek, jak i jego poprzednicy wyróżnili ostatnio ideologię gender wśród dewiacyjnych interpretacji osoby ludzkiej, z jej doktrynalnymi lukami i wadami, które są poważnie szkodliwe dla życia społecznego.

Konkretnie, potępienie papieża Franciszka przy wielu okazjach, i które z pewnością będzie powtarzane ponownie, ponieważ walka o gender dopiero się rozpoczęła, jest formułowane w kategoriach "kolonizacji ideologicznej": "...kwestia gender jest nie tylko kwestią płci, jest również kwestią kolonizacji ideologicznej".Jest to kolonizacja ideologiczna: wejście do ludu z ideą, która nie ma z nim nic wspólnego; z grupami ludu, owszem, ale nie z ludem, i w ten sposób skolonizowanie ludu ideą, która zmienia lub udaje, że zmienia jego mentalność lub jego strukturę", powiedział przy jednej z okazji (19 stycznia 2015 r.) komentując sposób, w jaki zwolennicy ideologii gender przenikają przez potrzeby edukacyjne i nauczycieli w narodach.

Rzeczywiście, na poziomie politycznym i społecznym jesteśmy świadkami silnego wpływu kolonizującego, który próbuje narzucić tę ideologię jako wyjątkową i konieczną interpretację relacji międzyludzkich. Zamiast uznać wolność, która jest niezbędna w życiu wszystkich ludzi, ideologia ta próbuje narzucić się z wnętrza ukonstytuowanej władzy, a jeśli jeszcze tam nie jest, rozwija narzędzia, które mogą jej konceptualnie umożliwić przebicie się do tych instancji dominacji.

Wrócimy jeszcze do tego wielkiego niebezpieczeństwa, żeby nie powiedzieć przewrotności, jakie stanowi ideologia gender. Najpierw jednak podamy kilka obiektywnych danych zarówno o społecznej i politycznej obecności tych wysiłków, jak i - bo to może być orientujące - o ideologicznych zasadach, które skonstruowały to ostatnie podejście aktualnej antropologii.

Myśliciele i politycy

Oczywiście, ideologia nie może być improwizowana. Aby ją rozwijać, konieczne jest posiadanie podstaw doktrynalnych, na których mogliby pracować intelektualiści, którzy później będą kierować działaniami społecznymi i politycznymi.

Myśl taka jak ta zawarta w " J. Butler".Płeć w sporze"wyznaczył datę rozpoczęcia budowy ideologii i programów, które mają uruchomić aktywność społeczną i polityczną w tych sprawach. Może służyć jako odniesienie, które pozwoli nam umieścić nas w tym kontekście. Jego jawnie ideologiczne podejście pomija nie tylko judeochrześcijańską tradycję myśli, ale także wiele innych klasycznych wkładów do najbardziej elementarnej antropologii.

Ponadto należy rozpoznać w tych dążeniach do zniekształcenia obrazu człowieka wcześniejsze wpływy psychoanalitycznych teorii ludzkiej seksualności, filozoficznej analizy przemocy w ponowoczesności, społecznej siły w strukturach odkrywanej przez społeczno-polityczną analizę ideologii. Cała ta dziedzina myśli przejawia się jako szczególnie odpowiedni teren dla zagadnień związanych z płcią.

Kultura niektórych nurtów genderowych współczesna

Zanurzeni w zmieniającej się kulturze, nie jest niczym niezwykłym, że wpływy mnożą się. Dotyczy to również takich kwestii, jak radykalny feminizm, w jego różnych wariantach i podejściach, czy waga nadawana pewnym sytuacjom moralnym, np. znaczenie kwestii antropologicznych związanych z bezbronnością człowieka, jego miejscem w społecznej i politycznej całości. Nie wszystko jest oczywiście negatywne czy przewrotne, ale niestety jawnie jednostronna orientacja ich podejść uniemożliwia niezbędny dialog. Jest to jedna z ograniczających cech każdej ideologii.

Dekady temu filozof Alejandro Llano nazwał ".nowa wrażliwość"To jest nowe podejście do spraw ludzkich. Jest to z pewnością nowatorski scenariusz, który wymaga wielkiej kreatywności, a być może jeszcze większego zaangażowania, by nie porzucić pola kulturowego i edukacyjnego nowych pokoleń.

Problem wychowawczy i prawny

W różnych krajach walka o gender toczy się zdecydowanie na arenie legislacyjnej. Było to naturalne, po tym jak uzyskał on charter w sferze intelektualnej i politycznej.

Nie wystarczy więc już zajmować się polem idei, gdzie kolonizująca ideologia spotkała się z niewielkim oporem. Teraz kolej na tych, którzy działają na polu edukacji i moralności, a więc nauczycieli, moralistów, wychowawców, ustawodawców, polityków. Spór o gender, jak wskazują jego ideologiczni zwolennicy, porusza się w przestrzeni społecznej i politycznej, która musi być konstruowana w oparciu o idee.

Niestety, w tej dziedzinie wciąż jesteśmy na początku i nie ma prawie żadnej świadomości ze strony tych, którzy mają głos społeczny i polityczny, co się dzieje i jakie środki zapobiegawcze byłyby konieczne. Ideologia ta nadchodzi z całą swoją zjadliwością i stara się skutecznie i głęboko zadomowić w najgłębszych warstwach społeczeństwa. Fasadą, jak zawsze, jest dobro, dobroć i piękno, ale daleko jest do tego, czy zawartość spełnia oczekiwania, które oferuje. Co więcej, w oparciu o prawdę o człowieku o objawieniu, które mówi nam o stworzeniu jako mężczyzna i kobieta, łatwo odkrywamy oszustwo stojące za tą ideologią. Jest to płeć fikcyjna, społecznie skonstruowana, sprowokowana pod wpływem insynuacji i perswazji tych prądów intelektualnych, które powstały w ponowoczesności, a więc w silnym klimacie permisywizmu i relatywizmu moralnego. Jest to oczywiście dalekie od moralnej orientacji wiary i prawa naturalnego.

Profesor prawa María Calvo, która jest znawczynią tych zagadnień ideologii w dziedzinie edukacji, pisze o koniecznej inności płci, z "...".różnica i komplementarność"Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia. W swojej książce "Alternatywność seksualna. Powody przeciwko ideologii gender" (Palabra 2014), oferuje szeroki zakres powodów uzasadniających krytykę ideologii. Bez tej wiedzy nie będzie łatwo interweniować w kontekście społeczeństwa w budowie otwartej, także w przypadku tych pytań, które są tak istotne dla życia ludzkiego. Odpowiednie rozumienie antropologiczne, które jest w stanie zareagować na te ideologiczne ataki, jest rzeczywiście absolutnie niezbędne w społecznych i politycznych dziedzinach edukacji i prawa.

Wnioski

Ideologia gender jest otwarcie wpisana w labilną i kruchą ponowoczesność myśli i działań politycznych w wielu kwestiach, a w szczególności w analizę płci i seksualności człowieka.

-W ideologii gender jest wiele narzucania, opartego na instancjach władzy, które chcą się dopiąć swego, nie oceniając prawdy zawartej w ich propozycji społecznej, i właśnie dlatego jest to ideologia mało otwarta na dialog.

-Chrześcijańska wizja człowieka jest zawsze ukierunkowana na prawdę, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z nauki, czy z innych sposobów ludzkiego poznania. Oczywiście rozumie też prawdziwą filozofię, ale musi reagować i szybko wytykać błędy moralne i doktrynalne próżnych, jeśli nie przewrotnych czy szkodliwych, filozofii w sferze moralności i formacji osobowej, takich jak ideologia gender.

-Wreszcie, wpływ, jaki ideologia stara się wywierać na polu edukacji i polityki, wymaga większej świadomości, o jakie kwestie chodzi. To właśnie chrześcijaństwo rzuca decydujące światło na społeczeństwo, zarówno w swojej doktrynie, jak i przede wszystkim w swoim życiu ewangelicznym, w swojej prawdzie i we wpływie na instytucje społeczne i polityczne, które kształtują świat, w którym się żyje. Wobec ideologii chrześcijanie przedstawiają prawdę o mężczyźnie i kobiecie, stworzonych na obraz Boga i powołanych do świętości w Chrystusie. Z bronią dobra i prawdy walczą, aby poprowadzić społeczeństwo z jego prawami i ludzkimi projektami w kierunku społeczeństwa, w którym każda różnica jest akceptowana w jednej miłości.

AutorPedro Urbano

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Więcej na temat Omnes
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.